Poruszanie się w obszarze dezinformacji i tworzenie odpornych przestrzeni informacyjnych na CYBERSEC FORUM/EXPO2023

 

Wraz ze wzrostem dezinformacji w ostatnich latach, podjęto różne międzysektorowe inicjatywy mające na celu walkę z jej rozprzestrzenianiem się. Chociaż wysiłki te przyczyniły się do poprawy sytuacji, dezinformacja pozostaje problemem. Według badania Oxford Internet Institute dotyczącego manipulacji mediami, liczba krajów, w których aktorzy polityczni wykorzystują media społecznościowe do szerzenia dezinformacji, wzrosła z 70 krajów w 2019 roku do co najmniej 81 krajów w 2020 roku. Ponadto zaawansowana dezinformacja i złośliwe operacje informacyjne z zagranicy są jednym z czołowych pojawiających się wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa w nadchodzącej dekadzie, zgodnie z najnowszym raportem ENISA. W tym kontekście konferencja CYBERSEC Forum/Expo 2023 stworzy przestrzeń dla wielu interesariuszy zaangażowanych w walkę z dezinformacją, aby podzielić się wyciągniętymi wnioskami, omówić najlepsze praktyki i zaangażować się w dialog w celu zbudowania wspólnej odpowiedzi.

 

Kluczowe znaczenie ma rozwój odpornych ekosystemów informacyjnych, zdolnych do przystosowania się do zagrożen i oparcia się im, a także do szybkiej odbudowy. Współpraca jest kluczowym elementem tego procesu. Na całym świecie istnieją setki różnych podmiotów walczących z dezinformacją. Są to organizacje międzynarodowe, rządy, przedsiębiorstwa, media, środowiska akademickie i społeczeństwo obywatelskie.   

Unia Europejska wprowadziła ustawę o usługach cyfrowych (DSA) oraz kodeks postępowania w zakresie dezinformacji, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się fake newsów w Internecie. Ze strony państw można znaleźć inicjatywy takie jak szwedzka Psychological Defense Agency  (PDA), która pracuje nad zwiększeniem odporności społeczeństwa na propagandę i dezinformację poprzez zapewnienie szkoleń i wsparcia dla obywateli, organizacji i agencji rządowych w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom. Inicjatywy takie jak Carnegie Endowment for International Peace’s Partnership for Countering Influence Operations, która ma na celu połączenie ekspertów ze środowisk akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego w celu współpracy w zakresie przeciwdziałania operacjom wpływu i kampaniom dezinformacyjnym, są przykładami reprezentującymi kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego w walce z dezinformacją.   

Niejednorodny krajobraz podmiotów i inicjatyw sprawia, że współpraca stanowi wyzwanie, ale nie jest niemożliwa. Eksperci zgadzają się, że istnieje potrzeba stworzenia synergii między nimi, aby skutecznie reagować na wyzwania związane z dezinformacją.  Można to osiągnąć poprzez ustanowienie świadomości sytuacyjnej, zaangażowanie w procesy wymiany informacji i ustanowienie wspólnych działań pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami.  

Dyskusja panelowa „Navigating Disinformation Spaces: Strategies for building resilient information spaces’, „, która odbędzie się 22 czerwca, będzie się toczyć wokół następujących pytań: Jak skutecznie koordynować i egzekwować działania antydezinformacyjne na poziomie państwowym? Jaka jest rola podmiotów cywilnych i pozarządowych w tych procesach? Które aspekty problemu mogą i powinny być rozwiązywane przez rząd, a które nie? Nasi paneliści przeanalizują wyzwania i możliwości, jakie stwarza dezinformacja, podzielą się cennymi spostrzeżeniami na temat złożonego i ewoluującego krajobrazu dezinformacji oraz omówią strategie budowania bardziej odpornych przestrzeni informacyjnych. 

 

Artykuł napisany przez Gracię Sumariva Reyes.

Komentarze są wyłączone.