Newsletter

Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000145838, NIP 6751302992, REGON: 356683760. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: instytut@ik.org.pl lub drogą listową na adres Stowarzyszenia Instytut Kościuszki, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków. Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania Ci Newslettera dotyczącego naszej działalności i przechowywane przez okres, w jakim będziemy wydawać i rozsyłać Newsletter, o ile oczywiście nie sprzeciwisz się wcześniej jego otrzymywaniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usług elektronicznych, firmom zajmującym się obsługą PR Stowarzyszenia. Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. Posiadanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest oczywiście obowiązkowe (to znaczy nie jest wymogiem prawnym ani umownym). Jeżeli wniesiesz sprzeciw, niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub masz do nas jakiekolwiek pytania związane z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami drogą e-mailową na adres: instytut@ik.org.pl. Przysługuje Ci ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu skontaktuj się z nami drogą e-mailową na adres: instytut@ik.org.pl.